9. Compartiment Achiziții Publice

Persoana de contact: Florica UNGUREANU
E-mail: achizitii@politialocalabrasov.ro

Atribuții
– elaborează documentaţia (referate, note estimative, note justificative, propuneri) pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice, caietul de sarcini şi specificaţiile tehnice pentru toate categoriile de servicii lucrări;
– întocmeşte dosarele pentru achiziţii publice;
– asigură încheierea contractelor de achiziţii publice;
– efectuează studiul de piaţă pentru achiziţiile directe, analizează şi compară ofertele;
– întocmeşte notele justificative pentru achiziţiile directe;
– ţine o evidenţă cu preţurile practicate de piaţă aferente produselor, lucrărilor şi serviciilor ce urmează a fi achiziţionate;
– urmăreşte derularea şi achitarea contractului de achiziţie publică;
– centralizează referatele cu propuneri pentru bugetul de cheltuieli primite de la toate compartimentele instituţiei;
– elaborează proiectul programului anual de achiziţii publice, precum şi estimările pentru următorii trei ani pe baza referatelor transmise de compartimentele instituţiei pe care le supune spre aprobare;
– îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achiziţiile de bunuri şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
– întocmeşte caietele de sarcini sau specificaţiile tehnice ale bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziţionate;
– redactează hotărârile de adjudecare şi comunică în scris factorilor implicaţi rezultatele licitaţiilor;
– face parte din comisia de licitaţie sau de alegere a ofertelor de preţ;
– întocmeşte şi supune spre avizare conform legii contractele tehnico-economice sau de asociere;
– urmăreşte graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la efectuarea recepţiilor şi ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale;
– elaborează raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către Primar, Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente;
– efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul compartimentului.

Comentariile sunt închise.