Comisia Locală de Ordine Publică

La nivelul Municipiului funcţioneză Comisia Locală de Ordine Publică constituită în baza H.C.L. nr. 60/2011 formată din:

  • Primarul Municipiului Braşov George Scripcaru – Preşedintele comisiei
  • Comisar şef de poliţie Iordachi Constantin – Şeful Poliţiei Municipiului Braşov
  • Aldea Nicolae – Şeful Poliţiei Locale Braşov
  • Goran Adriana – Secretarul Municipiului Braşov
  • Tărăbuţă Dumitru – consilier local
  • Oprică Florentin-Adrian – consilier local
  • Bucur Ciprian-Ionuţ – consilier local

Comisia locală are următoarele atribuţii:
• asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
• avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
• elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Braşov, pe care îl actualizează anual;
• analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul municipiului Braşov şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;
• evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
• prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Comisia locală se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a unei treimi din numărul consilierilor locali/consilierilor generali.


Comentariile sunt închise.