Acasă

Activitatea Poliţiei Locale Braşov se desfăşoară conform Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, a H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 252/17.04.2019. În prezent, organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov sunt aprobate prin H.C.L. nr. 85/2019.

Poliţia Locală Braşov a fost înfiinţată prin H.C.L. nr. 37/28.01.2011 ca instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Braşov, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

• Ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
• Circulaţia pe drumurile publice;
• Disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
• Protecţia mediului;
• Activitatea comercială;
• Evidenţa persoanelor;
• Alte domenii stabilite prin lege.

Ordine şi linişte publică – atribuţii principale:
• menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 528/31.08.2011;
• menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Braşov, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
• acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor;
• asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
• asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
• execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Braşov, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă.

Circulaţia pe drumurile publice – atribuţii principale:
• asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
• verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
• asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap.

Disciplina în construcţii, afişaj stradal – atribuţii principale:
• efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
• efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
• participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
• verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
• constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii.

Protecţia mediului – atribuţii principale:
• controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
• participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
• verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
• verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor.

Activităţi comerciale – atribuţii principale:
• acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
• verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
• verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor.

Evidenţa persoanelor – atribuţii principale:
• înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
• cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
• constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
• cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.
În cazul infracţiunilor flagrante, personalul poliţiei locale imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul, pe bază de procesverbal, în vederea continuării cercetărilor.

Informații de contact

POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV 
www.politialocalabrasov.ro

DISPECERATUL CENTRAL
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Dispecerat: 0268.954
Telefon: +40 368.457.010
Fax: +40 368.457.012
E-mail: dispecerat@politialocalabrasov.ro

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ, PLANIFICARE ACTIVITATE
Șef SOLPPA: Florin Plopeanu
1.1 BIROUL NR.1 ORDINE PUBLICĂ
1.2 BIROUL NR.2 ORDINE PUBLICĂ
1.3 COMPARTINENTUL DISPECERAT, MONITORIZARE OBIECTIVE
1.4 COMPARTIMENT CONTROL ACCES ȘI PAZĂ OBIECTIVE
ARIE DE COMPETENȚĂ: Municipiul Brașov, Poiana Brașov
Dispecerat: 0268.954
Telefon: +40 368.457.010
Fax: +40 368.457.012
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro

BIROUL NR. 1 ORDINE PUBLICĂ
Șef birou: Cristian Brașoveanu
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Dispecerat: 0268.954
Telefon: +40 368.457.010
Fax: +40 368.457.012
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro

BIROUL NR. 2 ORDINE PUBLICĂ
Șef birou: Ion Pântea
Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Dispecerat: 0268.954
Telefon: +40 368.457.010
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro

BIROUL TRAFIC RUTIER, RIDICĂRI AUTO
Șef birou: Valentin Boboia
Str. Iuliu Maniu nr. 52
Dispecerat: 0268.954
Telefon: 0368.457.010
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro

BIROUL ACȚIUNI OPERATIVE, MONITORIZARE ȘCOLI
Șef birou: Nicolae Chiscan
Str. Zizinului nr. 106 (Colegiul Tehnic Remus Răduleț)
Dispecerat: 0268.954
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ACTIVITATE COMERCIALĂ
Șef birou: Violeta Iuliana Lupulescu
Str. Iuliu Maniu nr. 52
Telefon: +40 0368.457.010, 0268.954, 0770.267.175
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro

BIROUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL
Șef birou: Florin Ivan
Str. Iuliu Maniu nr. 52
Telefon: +40 0368.457.010, 0731.440.000
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR
Persoană delegată: Simona Comănici – consilier juridic
E-mail: responsabil.protectiadatelor@politialocalabrasov.ro

CONSILIER DE ETICĂ
Maria Mihăilă
E-mail: consilier.etic@politialocalabrasov.ro

RESPONSABIL PENTRU APLICAREA LEGII 544/2001 și PURTĂTOR DE CUVÂNT
Oana-Mădălina Ion
E-mail: purtator.cuvant@politialocalabrasov.ro

Comments are closed.