ASDIPOL

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A ASOCIAŢIEI “ASDIPOL”
 Asociaţia de Sprijin
din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

ART.1 (1) Regulamentul intern se adoptă pe baza şi cu respectarea Statutului Asociaţiei şi legislaţiei în vigoare şi se interpretează şi se aplică în concordanţă cu acestea.
(2) Regulamentul intern al Asociaţiei „ASDIPOL”, are ca obiect:
a) Stabilirea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Statutului Asociaţiei;
b) Reglementarea aspectelor nereglementate sau insuficient detaliate în cuprinsul Statutului Asociaţiei.

ART. 2 (1) Asociaţia „ASDIPOL” – reprezentând Asociaţia de Sprijin din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, se organizează şi funcţionează ca o asociaţie non-profit, cu personalitate juridică potrivit
O.G. nr.26/31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a prevederilor Constituţiei României, Legii nr.371/2004, Legii nr.188/1999, Legii nr.53/2003. Este denumită în continuare Asociaţia.
(2) Asociaţia s-a înfiinţat legal conform Încheierii, pronunţată la data de 18.07.2007 în dosarul nr.9250/197/2007 al Judecătoriei Braşov, rămasă definitivă şi irevocabilă şi a fost înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr.56/25.07.2007, conform legii.
(3) Asociaţia este o componentă a societăţii civile, organizaţie independentă, neguvernamentală, cu caracter apolitic, fără scop lucrativ, nonprofit, conform actului de voinţă, expres manifestat în actul constitutiv şi în statut, de către membrii fondatori.
(4) Asociaţia are patrimoniu şi buget propriu; sursele financiare ale Asociaţiei se constituie în condiţiile prevăzute în Statut şi sunt folosite exclusiv pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor acesteia.
(5) Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului Asociaţiei, se face conform dispoziţiilor legilor în vigoare, Statutului şi Regulamentului Intern.

ART.3 (1) În activitatea sa curentă, Asociaţia asigură implementarea deciziilor luate de către următoarele organe de conducere ale acesteia:
a) Adunarea Generală, ca organ suprem de decizie, este format din toţi membrii Asociaţiei;
b) Consiliul Director, ca organ de conducere şi de administrare al Asociaţiei.
(2) Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Asociaţiei, sunt prevăzute în Statut, iar aplicarea acestora este reglementată prin prezentul Regulament. Prin Decizie a Consiliului Director, se pot organiza departamente sau birouri.

ART.4 (1) Persoanele care au întemeiat Asociaţia prin exprimarea liberă a voinţei de asociere a acestora, poartă denumirea de membri fondatori. Ceilalţi membri care s-au înscris ulterior în Asociaţie, poartă denumirea de membri asociaţi.
(2) Pot fi membri asociaţi numai persoanele care exercită exclusiv profesii în cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov. De asemenea, membrii asociaţi care doresc să rămână înscrişi în Asociaţie după încetarea raporturilor de muncă cu instituţia Direcţia Poliţia Comunitară, îşi vor manifesta opţiunea printr-o cerere care urmează a fi discutată în vederea aprobării, de către Consiliul Director al Asociaţiei. Decizia de admitere/respingere a cererii poate fi contestată în condiţiile prevăzute în Statut.

CAPITOLUL II
PROCEDURA DOBÂNDIRII, RENUNŢĂRII SAU EXCLUDERII DIN CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI

ART.5 (1) Membrii asociaţi sunt cei care, la cerere, sunt admişi de Consiliul Director al Asociaţiei şi care plătesc lunar cotizaţia stabilită prin Statut.
(2) Cererea se înregistrează la secretariatul Asociaţiei şi se analizează de către Consiliul Director. În situaţia avizului favorabil, Decizia de admitere ca membru asociat va fi comunicată respectivei persoane, care-şi va da consimţământul pentru reţinerea cotizaţiei din salariu şi virarea acesteia în contul bancar al Asociaţiei.
(3) Membrii asociaţi care exercitau la data adoptării prezentului Regulament o profesie în cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov şi au fost admişi în Asociaţie la o dată ulterioară, vor plăti ca şi taxă de înscriere, echivalentul cotizaţiei pentru lunile care s-au scurs de la înfiinţarea acesteia şi până la acea dată.
(4) Persoanele care se angajează după această dată în cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, vor plăti ca şi taxă de înscriere, echivalentul cotizaţiei lunare către Asociaţie, de la data angajării acestora în instituţie, până la data admiterii cererii de către Consiliul Director.

ART. 6 (1) Renunţarea voluntară din calitatea de membru asociat al Asociaţiei, fără ca acesta să-şi fi încetat raporturile de serviciu/muncă faţă de instituţia Direcţia Poliţia Comunitară Braşov, poate fi făcută după achitarea diferenţei dintre ajutorul acordat de către Asociaţie şi cuantumul cotizaţiei lunare achitată până la data înaintării cererii de renunţare. În caz contrar, vor fi percepute penalităţi de întârziere.
(2) Concomitent cu încetarea raporturilor de serviciu/muncă faţă de Direcţia Poliţia Comunitară, calitatea de membru asociat al Asociaţiei se pierde de drept, în condiţiile prevăzute în Statut şi în prezentul Regulament.

ART.7. Excluderea din Asociaţie reprezintă o consecinţă a încălcării obligaţiilor ce revin membrilor acesteia, în condiţiile prevăzute în Statut, coroborate cu prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL III
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI

ART.8 (1) Asociaţia s-a constituit prin libera exprimare a voinţei membrilor săi, având la bază principiile constituţionale ale dreptului la asociere.
(2) Scopul şi obiectivele Asociaţiei sunt cele prevăzute prin Statut şi prin Actul Constitutiv al acesteia.

ART.9. Cererea de acordare a ajutorului financiar sau material, se înregistrează la secretariatul Asociaţiei şi se analizează de către Consiliul Director. În situaţia avizului favorabil, Decizia de admitere a cererii, va fi comunicată respectivei persoane, care va primi pe bază de chitanţă şi semnătură, ajutorul financiar/material din partea Asociaţiei.

ART.10. (1) Dacă există fonduri disponibile, vor beneficia de acordarea unor ajutoare băneşti sau materiale din partea Asociaţiei în primele 6 luni de la constituire, numai membrii fondatori şi membrii asociaţi care s-au înscris în Asociaţie de la data constituirii acesteia, îşi plătesc efectiv cotizaţia şi care se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute expres în Statut (deces al următorilor membri de familie: părinţi/socri, soţ/soţie sau fiu/fiică). Pentru alte situaţii, aceştia vor beneficia de ajutor financiar/materiar, după termenul de 6 luni.
(2) Persoanele care se înscriu ca membri asociaţi după această dată, vor putea beneficia de ajutor financiar/material în condiţiile prevăzute în Statut, respectiv după ce au plătit taxa de înscriere şi au cotizat pentru constituirea fondurilor Asociaţiei, o perioadă egală sau mai mare de 6 luni.
(3) Cuantumul ajutorului financiar în situaţiile expres prevăzute prin Statut şi prin prezentul Regulament, este de:
– 800 de lei, în cazul decesului părinţilor/socrilor,
– 1000 de lei, în cazul decesului soţ/soţie; fiu/fiică.
(3) Ajutoarele ce se acordă membrilor asociaţi în cazul situaţiilor speciale, vor fi în funcţie fondurile financiare disponibile ale Asociaţiei, de natura problemelor cu care se confruntă persoană, gravitatea acestora, situaţia familială, dar şi în funcţie de necesităţi, iar cuantumul valoric al ajutorului acordat urmează a fi stabilit de la 100 la 1000 lei.
(4) Prin sintagma „situaţii speciale”, se pot reţine următoarele cazuri: stare gravă de boală; căsătorie a membrului asociat ş.a.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

ART. 11 (1) Asociaţia se organizează din necesităţi de ordin social, iar la constituirea acesteia pot participa toţi angajaţii funcţionari publici şi personal contractual, în condiţiile Satutului şi ale regulamentelor acesteia.
(2) Cheltuielile de funcţionare a Asociaţiei se asigură din cotizaţiile membrilor ei, contribuţii benevole, sponsorizări, subvenţii sau din veniturile proprii ale Asociaţiei.
(2) Specimen de semnătură în bancă, vor avea următoarele persoane desemnate de Consiliul Director al Asociaţiei: preşedintele, vicepreşedintele, casierul şi casierul adjunct.
(3) Operaţiunile bancare vor purta în mod obligatoriu semnătura conjunctă a uneia dintre persoanele menţionate mai sus.

ART.12. Pentru membrii activi, se stabileşte o cotizaţie lunară, în cuantum de 10 lei. Cuantumul acesteia poate fi modificat în condiţiile prevăzute expres în Statutul Asociaţiei.

ART. 13. Asociaţia de Ajutor Social, se constituie din :
1) Membrii fondatori;
2) Membrii asociaţi;
3) Membrii de onoare;
4) Membrii de binefacere;

ART.14. Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt cele prevăzute în Statut, completate cu cele care emană din prezentul Regulament.

ART.15. Conducerea şi administrarea Asociaţiei:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de cenzori;
d) Biroul Consiliului Director.

ART. 16 (1) În vederea desfăşurării corespunzătoare a actului de analiză a cazului de abatere disciplinară ce trebuie soluţionat în cadrul Asociaţiei, se va constitui o comisie de disciplină, care va fi alcătuită din cel puţuin 3 membri, desemnaţi de către Consiliul Director. Hotărârile se iau cu votul majorităţii simple, respectiv jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.
(2) Comisia de disciplină are următoarele atribuţii:
– desemnează persoanele care urmează să fie audiate şi le convoacă, stabilind data, ora şi locul în care acestea trebuie să se prezinte;
– audiază persoana a cărei faptă constituie obiectul sesizării, persoana/persoanele ale căror mărturii pot înlesni soluţionarea cazului;
– solicită, după caz, declaraţii scrise sau orice înscrisuri care sunt de natură a înlesni soluţionarea abaterii disciplinare.
(3) Sesizările abaterilor disciplinare se depun în scris la secretariatul Asociaţiei. Acestea vor fi transmise comisiei de disciplină, desemnată de către Consiliul Director.
(4) Faptele supuse analizei comisiei, se vor dezbate numai în baza unei cercetări prealabile din care să rezulte fără echivoc, dacă cel anchetat este vinovat sau nu.
(5) Comisia de disciplină va dispune, după caz, una din sancţiunile prevăzute expres în Statutul Asociaţiei.

CAPITOLUL V
COMUNICAREA ACTELOR ŞI A DECIZIILOR ASOCIAŢIEI 
REGISTRELE DE CORESPONDENŢĂ

ART.17. Membrii Asociaţiei au dreptul de a fi informaţi la timp cu privire la deciziile luate de organele de conducere le acesteia şi care sunt de interes general precum şi cu privire la diferite acte sau hotărâri de interes individual.

ART.18. Înregistrarea tuturor cererilor formulate în atenţia Asociaţiei, a corespondenţei precum şi a deciziilor luate de către organele de conducere ale Asociaţiei, se efectuează de către Secretariat prin întocmirea şi administrarea următoarelor registre:
– registru de intrare – ieşire corespondenţă;
– registru de înregistrare cereri de admitere sau retragere din calitatea de membru al Asociaţiei,
– registrul de decizii ale organelor de conducere ale Asociaţiei;
– registrul de înregistrare cereri de acordare a ajutorului financiar/material de către Asociaţie.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

ART.19. Regulamentul Intern se aprobă şi se modifică de către Adunarea Generală, conform art. 7.2. lit.h din Statutul Asociaţiei.
ART.20. Prezentul Regulament a fost redactat de către d-na Zaharia Gica-Daniela şi a fost semnat pentru conformitate de către următorii membri ai Consiliului Director :

ASOCIAŢIA „ASDIPOL”
Secretar,                                           Preşedinte,

 

Comentariile sunt închise.