Regulament de organizare și funcționare

Anexa  la H.C.L. nr. 624/15.12.2017                                              

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. (1)  Poliţia Locală Braşov, înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 37/28.01.2011, este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică.

(2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Locale Braşov sunt prevăzute în Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 şi H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum şi de prevederile prezentului regulament.

Art. 2 . (1) Poliţia Locală Braşov este  înfiinţată în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea contravenţiilor şi a  infracţiunilor, în următoarele domenii:

 1.  a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 2.  b) circulaţia pe drumurile publice;
 3.  c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
 4.  d) protecţia mediului;
 5.  e) activitatea comercială;
 6.  f) evidenţa persoanelor;
 7.  g) alte domenii stabilite prin lege.

Art. 3. Sediul central al Poliţiei Locale, a birourilor şi serviciilor din cadrul acesteia, se află în localitatea  Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62-64 , iar sediul secundar este în str. Iuliu Maniu, nr. 52, corp D, etaj I.

Art. 4. (1) Activitatea Poliţiei Locale se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Braşov şi ale Dispoziţiilor Primarului şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice central şi locale.

(2) Accesul în instituție se face conform regulamentului de acces elaborat de către Poliția Locală Brașov.

Art.5. Poliţia Locală Braşov îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

Art. 6. (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală Braşov cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

(2) În relaţiile cu acestea, Poliţia Locală Braşov este reprezentată de Directorul executiv.

Art. 7. Şeful Poliţiei Locale Braşov  îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şef al întregului personal pe care-l conduce şi îl controlează şi se subordonează direct şi nemijlocit primarului Municipiului Braşov.

Art. 8. (1) Conducerea instituţiei  asigură la nivelul structurii conduse, desfăşurarea  activităţii corespunzător  standardelor certificate prin Sistemul de Management al calităţii.

(2) Angajaţii Poliţiei Locale Braşov, răspund  de realizarea atribuţiilor în conformitate cu procedurile de lucru, parte componentă a Sistemului de Management al calităţii.

Art. 9. (1) Şefii de servicii, birouri răspund în faţa Şefului Poliţei Locale de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii acestora, la timp şi în condiţii de calitate.

(2) Personalul cu funcţie de conducere are obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea acesteia.

Art.10. Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal, Regulamentul de organizare şi Funcţionare se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art.11. (1) Antetul documentelor şi corespondenţa Poliţiei Locale Braşov, va avea următorul conţinut: “ România, Consiliul Local al Municipiului Braşov, Poliţia Locală Braşov.

(2) Poliţia Locală Braşov dispune de cod fiscal, conturi bancare deschise la Trezoreria Municipiului Braşov şi unităţile bancare, ştampilă proprie de formă rotundă cu următorul conţinut:

“România, Consiliul Local al Municipiului Braşov, Poliţia Locală Braşov.

(3) Poliţia Locală Braşov este persoană juridică de drept public, dispune de patrimoniu şi buget propriu, iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Locale Braşov se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul local.

 

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Art.12.(1) Poliţia Locală Braşov  este condusă de  directorul  executiv asistat de un director executiv adjunct.

(2) Şeful Poliţei Locale şi adjunctul acestuia sunt numiţi  în funcţia de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.155/2010  şi ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.13.(1) Structura organizatorică a Poliţiei Locale Braşov, cuprinde servicii, birouri şi compartimente constituite în conformitate cu organigrama Poliţiei Locale Braşov.

(2) Serviciul şi biroul – sunt compartimente funcţionale ale Poliţiei Locale Braşov, prin care se realizează atribuţiile acesteia şi sunt conduse de un şef de serviciu/ birou, iar în lipsa acestora de către un funcţionar public, desemnat în acest scop.

(3) Personalul biroului/serviciului este subordonat, după caz şefului de birou sau şefului de serviciu, care organizează, îndrumă, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea acestora în condiţiile  prezentului Regulament şi a dispoziţiilor legale.

Art.14.(1) Personalul Poliţiei Locale  Braşov este compus din funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local ( de conducere și de execuție), funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual.

(2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Poliţiei Locale Braşov se stabilesc prin fişele posturilor, elaborate în baza dispoziţiilor legale şi a prezentului Regulament.

(3) Persoanele care urmează să ocupe funcţii  publice specifice de poliţist local de execuție prin concurs sau examen, cu excepţia poliţiştilor locali  cu atribuţii  în domeniul disciplinei în construcţii, protecţia mediului şi  activitatea comercială, vor susţine  la angajare,  3 probe: proba sportivă, proba scrisă şi interviul.

(4) Probă sportivă  este eliminatorie, iar  pentru a putea fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obţină minim nota 7. Normele, baremele şi probele sportive pe care le vor susţine candidaţii sunt cele  prevăzute în anexa 1.1 şi 1.2 din prezentul regulament.      

(5) Proba sportivă va fi susţinută la angajare şi de către personalul contractual cu atribuţii de pază.       

(6) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursurilor sau examenelor pentru funcționarii publici, se stabilesc de către Poliţia Locală Braşov, în conformitate cu prevederile legii nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursurilor sau examenelor pentru personalul contractual, se stabilesc de către Poliţia Locală Braşov, în conformitate cu prevederile legislației muncii, avându-se în vedere următoarele condiții minime  de vechime în muncă  necesare participării la concurs:

a) pentru funcțiile contractuale de execuție cu gradele/trepte profesionale I, II și III:

–  6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție de gradul III;
–   3 ani  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție de gradul II;
–   5 ani  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție de gradul

b) pentru funcțiile contractuale de execuție cu gradele/trepte profesionale II, I și IA:

–  6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție de gradul II;
–  3 ani  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție de gradul I;
–  5 ani  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție de gradul IA.

c) pentru funcția contractuală de paznic: studii generale, fără condiție de vechime în muncă.

d) pentru funcția contractuală de îngrijitor, muncitor necalificat: studii generale, condițiile de vechime pe trepte profesionale fiind următoarele:

– debutant/II-fără sporuri – fără vechime în muncă
– 1 an vechime pentru îngijitor/muncitor necalificat I;

e) pentru funcția contractuală de muncitor calificat: studii medii sau școală profesională condițiile de vechime pe trepte profesionale fiind următoarele:

– fără vechime în muncă pentru treapta IV;

– 6 luni pentru treapta III;
– 3 ani pentru treapta II;
– 5 ani pentru treapta I.

f) pentru funcția contractuală de arhivar, secretar sau casier: studii medii  cu vechime minimă de 1 an.     

g) pentru funcția contractuală de șofer : studii generale cu vechime minimă de  2  ani pentru treapta II și 3 ani vechime pentru treapta I.

h) pentru funcțiile contractuale de conducere de șef serviciu / birou : 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de conducere.

(8) Polițiștii locali de execuție și personalul contractual cu atribuții de pază vor fi verificați anual cu privire  la cunoștințele profesionale, precum și a capacităților motrice ale acestora de către o comisie stabilită prin decizie de directorul executiv al Poliției Locale Brașov, rezultatul testării urmând a fi luat în considerare la evaluarea finală anuală.   

Art.15. (1) Raporturile de serviciu ale poliţiştilor locali şi ale funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice generale se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile stabilite de Legea nr.155/2010 şi de Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul poliţiei locale se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii, iar cele ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.16. (1) Activitatea desfăşurată de către structurile Poliţiei Locale Braşov, în scopul realizării atribuţiilor, are la bază relaţii de autoritate ( ierarhice, funcţionale, de coordonare, de control şi de colaborare) potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare serviciu, birou sau compartiment în parte.

(2) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între directorul executiv şi structurile subordonate acestuia, în scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionare a sistemului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefii serviciilor, birourilor, coordonatorilor compartimentelor şi personalul subordonat acestora.

(3) În cadrul compartimentelor în care nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se stabilesc relaţii de autoritate funcţională între persoana  desemnată de către conducătotrul instituţiei şi  restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi coordonării în mod unitar a activităţii acestora, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse.

(4) Între structurile Poliţiei Locale Braşov se stabilesc relaţii de colaborare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice în vederea integrării acestora în obiectivele  instituţiei.

(5) La nivelul Poliţiei Locale Braşov activitatea de coordonare şi de control este atributul Directorului Executiv şi se realizează direct ori prin intermediul  directorului executiv adjunct, şefilor de serviciu şi de birou sau prin intermediul persoanelor desemnate prin decizia conducătorului să asigure serviciul de permanenţă.

Art.17. (1) Serviciile, birourile şi compartimentele din structura Poliţiei Locale Braşov, sunt următoarele:

 

 1. Serviciul dispecerat, informatic, organizare misiuni – 23 posturi;                     

            1.1 Compartimentul protecția muncii -2 posturi;

            1.2 Compartimentul poliția montană – 10 posturi;

 1. Biroul nr. 1- ordine publică – 42 posturi;
 2. Biroul nr. 2 – ordine publică – 42 posturi;

              3.1. Compartimentul pază obiective -15 posturi;

 1. Biroul nr. 3- ordine publică – 29 posturi;
 2. Biroul nr. 4- ordine publică, intervenții – 30 posturi;
 3. Biroul nr. 5 – rutier centru – 21 posturi;
 4. Biroul nr. 6 – rutier cartiere – 21 posturi;
 5. Serviciul inspecţie – control şi disciplina în construcţii – 16 posturi;
 6. Serviciul financiar – administrativ – 1 funcție de șef serviciu:

               9.1  biroul administrativ , aprovizionare – 7 posturi;

               9.2  compartimentul financiar-contabilitate – 5 posturi;

               9.3 compartimentul  achiziţii publice – 2 posturi.

 1. Biroul resurse umane, juridic – 8 posturi;
 2. Compartimentul evidența proceselor verbale-registratură- 4 posturi;
 3. Compartimentul comunicare publică – 3 posturi;
 4. Compartimentul audit intern – 2 posturi;

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile conducerii Poliţiei Locale Braşov

 

Art.18.(1) Directorul Executiv îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului, este şef al întregului personal din subordine şi are următoarele atribuţii:

 1. organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a Poliţiei Locale Braşov;
 2. întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
 3. asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
 4. răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
 5. aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;
 6. studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
 7. analizează trimestrial activitatea Poliţiei Locale Braşov şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;
 8. asigură informarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Braşov, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii Poliţiei Locale Braşov;
 9. reprezintă Poliţia Locală Braşov în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
 10. asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
 11. propune Primarului Municipiului Braşov adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
 12. asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
 13. organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
 14. întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
 15. coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
 16. urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniformele şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
 17. întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;
 18. menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
 19. analizează contribuţia personalului din Poliţia Locală Braşov la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;
 20. organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul Poliţiei Locale Braşov;
 21. organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
 22. organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 23. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului Poliţiei Locale Braşov;
 24. participă din partea Poliţiei Locale Braşov la şedinţele Comisiei de circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Braşov;
 25. răspunde de organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului;
 26. răspunde pentru organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţie;
 27. răspunde de organizarea şi implementarea sistemului de control intern managerial;
 28. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative, hotarâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului municipiului Braşov.

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful  Poliţiei Locale Braşov emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

 

Art. 19.  Directorul executiv adjunct se subordonează directorului executiv şi are următoarele atribuţii specifice:

1. coordonează activitatea următoarelor structuri funcționale: Serviciul dispecerat, informatic, organizare misiuni; Compartimentul protecția muncii; Compartimentul poliția montană; Biroul nr. 1- ordine publică; Biroul nr. 2 – ordine publică; Compartimentul pază obiective; Biroul nr. 3- ordine publică; Biroul nr. 4 – ordine publică, intervenții; Biroul nr. 5 – rutier centru; Biroul nr. 6 – rutier cartiere; Serviciul inspecţie – control şi disciplina în construcţii şi analizează activitatea şefilor de servicii/birouri  ori de câte ori se impune şi stabileşte măsuri  de eficientizare a activităţilor specifice;

2. organizează, planifică și controlează activitatea serviciilor/birourilor din subordine;

3. analizează contribuţia efectivelor din serviciile / birourile  subordonate la îndeplinirea indicatorilor de performanţă precum şi a obiectivelor stabilite;

4. organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine;

5. organizează şi conduce tragerile cu armamentul din dotare cu întreg efectivul cu drept de port-armă;

6. organizează evaluările anuale privind pregătirea profesională, pregătirea fizică și testările periodice pe linie profesională  privind uzul de armă;

7.stabileşte reguli şi adoptă măsuri pentru funcţionarea eficienta a serviciilor din subordine, direcţionând întreaga activitate conform principiilor pe baza cărora îşi îndeplinesc atribuţiile structurile din subordine;

8. asigură ordinea internă şi disciplină în rândul personalului din subordine, propunând măsuri de sancţionare în cazul nerespectării sau încălcării acestora, potrivit legii;

9. stabileşte sarcini şi verifică modul de soluţionare a reclamaţiilor şi sesizărilor adresate birourilor din subordine.

10. urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniformă şi însemne distinctive de ierarhizare, utilizarea şi repartizarea corespunzătoare a acestora;

11. face propuneri pentru întocmirea programului de achiziţii  cu materialele necesare desfășurării activității serviciilor/birourilor din subordine şi pentru menţinerea în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radio comunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate exercitării serviciului de pază şi ordine;

12. menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei activităţii;

13. organizează, urmărește și controlează modul de păstrare, utilizare și întreținere a armamentului, muniției și celorlalte mijloace de intervenție;

14. participă la întocmirea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Municipiului Brașov.

15. participă la elaborarea protocoalelor de cooperare cu Poliția, Jandarmeria, serviciile de urgență, asigurând conlucrarea eficientă cu acestea;

16. informează de îndată directorul executiv despre evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și a fluenței traficului rutier;

17. constată și cercetează evenimentele produse în activitatea personalului din subordine, prezintă concluzii și soluții pentru rezolvarea situațiilor create;

18. asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității în activitatea proprie

19. asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor Sistemului de Control Intern Managerial elaborate și aprobate pentru activitățile specifice ale instituției;

20. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative, hotarâri ale consiliului local , dispoziţii ale primarului municipiului Braşov sau prin decizii ale directorului executiv.

(2) În lipsa Directorului executiv, prerogativele acestuia vor fi  exercitate de către directorul executiv adjunct.

 

              

CAPITOLUL IV

Atribuţii comune ale şefilor de servicii, birouri şi compartimente

 

Art.20   Şefii de servicii, de birouri şi de compartimente, au următoarele atribuţii şi responsabilităţi, în funcţie de specificul serviciului/biroului, pe care îl conduc şi în funcţie de limitele de competenţe stabilite în fişa postului:

 1. conduc, organizează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea structurii pe care o conduc;
 2. răspund de realizarea calitativă şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate structurilor pe care le conduc;
 3. participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau importanţă deosebită, dispuse de superiorii ierarhici;
 4. prezintă şi susţin la conducerea poliţiei locale, lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul compartimentului;
 5. informează pe conducătorii structurilor respective asupra principalelor probleme pe care le au de rezolvat sau care s-au rezolvat în absenţa acestora;
 6. stabilesc atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;
 7. evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul structurii pe care o coordonează, propune si planifică pregatirea profesionala, în funcţie de competenţe şi situatia operativă;
 8. elaborează, revizuiesc şi actualizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
 9. repartizează lucrări în mod echitabil şi în concordanţă cu importanţa postului, pentru personalul din subordine;
 10. stabilesc măsurile necesare pentru cunoaşterea şi aplicarea actelor normative şi a dispoziţiilor conducătorilor ierarhici, pentru domeniile de activitate de care răspund;
 11. urmăresc şi iau măsuri pentru corecta aplicare a legislaţiei în vigoare în domeniul de activitate al compartimentului;
 12. şefii structurilor operative, de comun acord, întocmesc planificările efectivelor în teren şi planurile de acţiune, în funcţie de situaţia operativă şi evenimentele care au loc în Municipiul Braşov;
 13. verifică, vizează şi/sau propun spre aprobare lucrările din structurile pe care le conduc;
 14. participă la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de activitate al instituţiei;
 15. întocmesc rapoarte, referate de specialitate privind reglementarea  unor activităţi din cadrul serviciului/biroului coordonat în vederea emiterii deciziilor, dispoziţiilor, H.C.L.-urilor.  
 16. urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine;
 17. stabilesc, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din subordine şi propun plata sau recuperarea acestora cu timp liber corespunzător, în termenul legal;
 18. planifică concediile de odihnă ale personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale structurilor conduse şi urmăresc respectarea planificărilor;
 19. realizează fişa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezintă biroului resurse umane;
 20. analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii structurii funcționale;
 21. exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL V

 Atribuţii specifice ale compartimentelor funcţionale ale Poliţie Locale Braşov

          

Art.21 SERVICIUL  DISPECERAT, INFORMATIC, ORGANIZARE MISIUNI  se subordonează direct directorului executiv adjunct,  are competenţă teritorială pe raza Municipiului Braşov și are  următoarele atribuţii   principale:

A) Pe linia organizării misiunilor:

1. întocmește și actualizează planurile de alarmare, cooperare, intervenție și întrebuințare a personalului.

2. întocmește, pe baza dispozițiilor Directorului Executiv, documentele de organizare și planificare a muncii și urmărește executarea activităților cuprinse în acestea.

3. întocmește documentele necesare pentru executarea exercițiilor parțiale de alarmare, cu personalul instituției în vederea ieșirii la alarmă în timpul cel mai scurt, ține evidența exercițiilor desfășurate, a rezultatelor obținute și executarea la timp a sarcinilor stabilite de către conducerea instituției.

4. elaborează documentele necesare conducerii misiunilor, execută activități de recunoaștere și cooperare cu celelalte structuri similare ale organelor abilitate de lege să desfășoare activități în domeniul ordinii publice.

5. elaborează și prezintă conducerii și Comisiei de Ordine Publică anual planul de Ordine și Siguranță Publică.

6. elaborează și propune concepția privind folosirea forțelor și mijloacelor la dispoziție, elaborează documentele operative privind intervenția cu efective umane și logistice la obiectivele și în zonele stabilite.

7. întocmește documentele operative necesare ridicarii capacitatii operative a institutiei.

8. ține evidența misiunilor, efectivelor și rezultatelor obținute de către efectivele participante.

9. întocmește rapoarte și situații statistice cu termen.

10. asigură transmiterea la structuri operative a deciziilor, ordinelor și dispozițiilor conducerii instituției, urmărind executarea la timp a acestora.

11. elaborează strategii, programe, studii, analize și statistici referitoare la organizarea internă a instituției, precum și raportări privind stadiul, dinamica și perspectivele de organizare și desfășurare a activității instituției, în vederea optimizării serviciilor oferite către populație, a creșterii eficienței activităților de control, de constatare a contravențiilor, de menținere a ordinii și liniștii publice la nivelul municipiului Brașov.

12. colaborează cu Compartimentul Juridic în elaborarea de proiecte, de acte normative și reglementări specifice instituției.

13. colectează datele și informațiile rezultate din activitatea structurilor Poliției Locale Brașov.

14. întreţine relaţii şi contacte cu Consiliul Local, Instituţia Judeţeană a Prefectului, Consiliul Judeţean, precum şi cu organizaţiile politice şi apolitice, în vederea coordonării unor activităţi şi programe;

 B) pe linia menținerii ordinii și liniștii publice:

1. menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov, aprobat în condiţiile legii;

2. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

3. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

4. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

5. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei, privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

6. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

7. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

8. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, activitate de gardare și însoțire specializată de valori ale Municipiului Brașov;

9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

10. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

11. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

12. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

13. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

14. acordă, pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;

15. acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

16. verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

17. verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

18. verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

19. verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

20. verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

21. identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

22. verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

23. cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

24. verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

25. verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu  activitatea serviciului / biroului;

26. poliţiştii locali din cadrul servciului / biroului ordine publică constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale prevăzute la art. 23, pct. 15-24 din prezentul regulament precum şi pentru faptele contravenţionale la care sunt împuterniciţi prin Dispoziţie de primar;

27. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

28. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

29. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

30. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

31. îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită  de către Primar, Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente;

32. efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul serviciului.

 

C) pe linia mobilizării personalului la locul de muncă:

1. întocmește și menține la zi evidența militară a angajaților, în conformitate cu prevederilor legale privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de razboi, cu modificarile și completările ulterioare.

2. întocmește situatii și raportări privind mobilizarea personalului instituției la locul de muncă și le înaintează către Serviciul Probleme Speciale- din cadrul Administratiei Naționale a Rezervelor de Stat și probleme Speciale.

3. colaborează cu Centrul Militar Brașov în vederea asigurării reprezentanților în comisiile de luare în evidență, recrutare a tinerilor.

D) Pe linie de protecție a informațiilor clasificate:

1. elaborează și supune aprobării funcționarului de securitate, normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii.

2. elaborează proiectul programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl înaintează pentru aprobare funcționarului de securitate, iar după aprobare, acționeaza pentru aplicarea acestuia.

3. coordoneaza activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acestuia.

4. asigură relațioanarea cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii.

5. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora.

 

E) pe linie de activitate de monitorizare-dispecerate:

1. asigură coordonarea efectivelor din subordinea Poliţiei Locale Braşov şi paza bunurilor, armamentului şi muniţiei din dotarea Poliţiei Locale Braşov, monitorizarea sistemului integrat de supraveghere video instalat la nivelul Municipiului Braşov:

2. păstrează şi ţine evidenţa armamentului, muniţiei şi mijloacelor radio de  legatură, aflate în serviciu şi o distribuie efectivelor din teren;

3. păstrează integritatea documentelor, materialelor de inventar, de protecţie şi specifice existente în sediul instituţiei;

4. respectă regulile de predare-primire a armamentului, muniţiei, mijloacelor tehnice de legătură şi materialelor specifice;

5. respectă regulile de încărcare, descărcare, întreţinere şi verificare a armamentului şi muniţiei;

6. respectă regulile de ordine interioară ale instituţiei;

7. reglementează accesul persoanelor străine şi angajaţilor proprii în sediul instituţiei;

8. organizează serviciul de ordine publică, siguranţă rutieră, intervenţii şi siguranţă obiective pentru perioada celor 24 de ore de serviciu şi pentru ziua următoare;

9. realizează legăturile radio, de cooperare între posturi;

10. realizează legăturile exterioare cu posturile telefonice interioare ale instituţiei;

11. realizează legăturile telefonice de cooperare cu dispeceratul Poliției Naţionale Braşov (SNUAU 112);

12. organizează activităţile necesare pentru realizarea unei legături eficiente între structurile Poliţiei Locale, precum şi cu celelalte instituţii cu atribuţii pe linie de ordine publică sau alte domenii de interes local, asigurând transmiterea operativă a datelor şi informaţiilor;

13. colectează toate datele operative furnizate de instituţiile menţionate şi de agenţii din teren şi întocmeşte zilnic sinteza cu situaţia operativă de pe raza Municipiului Braşov pe care o va prezenta, la prima oră, directorului executiv;

14. cunoaşte în permanenţă, situaţia obiectivelor, a posturilor de pază şi a celorlalte date referitoare  la modul de repartizare a efectivelor; asigură dirijarea echipajelor şi patrulelor la locurile în care s-au produs anumite evenimente de competenţa Poliţiei Locale;

15. ţine legătura cu personalul poliţiei ce se află în serviciu, să noteze problemele pe care le ridică acesta şi să raporteze pe cale ierarhică pentru a se dispune măsurile corespunzătoare;

16. aduce la cunoştinţa şefului ierarhic, la sosirea acestuia în instituţie, problemele ivite pe timpul serviciului;

17. execută activităţi specifice pentru alarmarea efectivelor la primirea dispoziţiei;

18. urmăreşte buna funcţionare a mijloacelor tehnice din dotare şi a aparaturii de monitorizare luând măsuri de anunţare pentru remedierea defecţiunilor apărute;

19. cunoaşte permanent misiunile care au fost executate sau în curs de executare, situaţia operativă, forţele şi mijloacele angajate în acţiuni;

20. urmăreşte dacă elementele din dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare;

21. verifică modul în care se completează registrele de predare-primire (a serviciului, cheilor de la birouri, alarmărilor, armamentului şi muniţiei, echipamentului de intervenţie, evenimente, comunicări, etc.);

22. coordonează activitatea de gestionare a armelor letale şi neletale şi a muniţiei aferente, de verificare a evidenţei acestora, precum şi de instruire a efectivelor instituţiei, cu privire la mânuirea şi păstrarea lor.

23. organizează şi actualizează permanent evidenţa aplicării, de către instanţele de judecată a unor măsuri preventive de a nu părăsi localităţile de domiciliu / ţara, persoanelor cercetate penal în stare de libertate, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală; transmite aceste interdicţii Dispeceratului Poliţiei Locale Braşov;

24. efectuează, la solicitarea şefilor serviciilor/birourilor Poliţiei Locale Braşov, identificări ale proprietarilor auto, care încalcă prevederile hotărârilor Consiliului Local Braşov, care reglementează circulaţia, parcarea în municipiul Braşov;

25. execută alte sarcini stabilite prin fişa postului sau primite de la şefii ierarhici;

26. îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită de către Primar, Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente.

27. efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul biroului.

 

F) pe linie de atribuții de comunicații și informatică:

1. organizează și răspunde de funcționarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de mijloace și sisteme informatice, precum și transmiterea la timp a documentelor operative prin intermediul sistemului informatic.

2. asigură buna funcționare a sistemului informatic al Poliției Locale Brașov, precum și a legăturii acestuia cu alte sisteme informatice.

3. asigură înzestrarea instituției cu tehnica de calcul, menținerea lor în perfectă stare de funcționare, controlează exploatarea, întreținerea, depozitarea și ținerea evidenței materialelor de informatică.

4. organizează exploatarea corectă a mijloacelor de informatică și a protecției lor.

5. coordonează activitatea responsabilului unitate suport tehnic, referitoare la asigurarea bunei funcţionări, a instalării, întreţinerii şi mentenanţei sistemelor I.T., a sistemelor E.R. şi telefonice ale Poliţiei Locale Braşov; la creearea, dezvoltarea, întreţinerea, completarea şi actualizarea site-urilor Poliţiei Locale Braşov; referitoare la asigurarea legăturii cu Serviciul Informatic al Primăriei Municipiului Braşov, cu structurile specializate ale Inspectoratului Judeţean de Poliţiei Braşov, ale Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Braşov şi ale S.T.S., în vederea găsirii soluţiilor de eficientizare a sistemelor tehnice ale Poliţiei Locale Braşov; la asigurarea legăturii cu operatorii sistemelor de supraveghere video monitorizate de Poliţia Locală Braşov, în vederea întreţinerii în bune condiţii a acestora; la gestionarea bunei funcţionări şi administrări a bazelor de date şi căutare, la care are acces, conform legii, Poliţia Locală Braşov.

 

Art.21  COMPARTIMENT POLIȚIA MONTANĂ

Desfășoară activități specifice misiunilor generale de ordine și liniște publică, de asemenea, desfășoară o serie de activități stipulate în protocolul de colaborare cu privire la “ Asigurarea unui climat de ordine și siguranță pe traseele turistice și pârtiile de schi din Stațiunea Poiana Brașov și Masivul Postăvarul”. Se  află în subordinea directă a şefului serviciului dispecerat, informatic, organizare misiuni şi are următoarele atribuţii principale:

 1. menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Braşov, aprobat în condiţiile legii;
 2. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 3. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 4. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 5. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 6. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 7. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 8. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local;
 9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 10.   execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 11. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 12. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 13. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 14. acordă, pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice ;
 15. acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 16.  verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 17. verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 18. verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 19. verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 20. verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 21. identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 22. verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 23. cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 24. verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 25. verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activitatea serviciului / biroului;
 26. poliţiştii locali din cadrul servciului / biroului ordine publică constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale prevăzute la art. 23, pct. 15-24 din prezentul regulament precum şi pentru faptele contravenţionale la care sunt împuterniciţi prin Dispoziţie de primar;
 27. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 28. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 29. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 30. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 31. îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită de către Primar, Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente;
 32. efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul serviciului.

 

Art.24  (1) COMPARTIMENTUL  PROTECTIA MUNCII,   se  află în subordinea directă a şefului serviciului dispecerat, informatic, organizare misiuni şi are următoarele atribuţii principale:

 1. răspunde de prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, de identificarea, evaluarea, eliminarea şi diminuarea factorilor de risc, de accidentare – îmbolnăvire profesională, specifice;
 2. asigură modul de aplicare al reglementările legislative în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor de către toţi angajaţii;
 3. îndrumă compartimentele din cadrul instituţiei cu privire la respectarea reglementărilor legale în vigoare şi a normelor privitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor;
 4. ţine şi completează fişele de instructaj individual;
 5. identifică factorii de risc de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
 6. stabileşte nivelul de risc pentru fiecare loc de muncă din instituţie;
 7. cercetează, înregistrează, declară şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor;
 8. elaborează instrucţiuni de securitate a muncii proprii instituţiei;
 9. elaborează, împreună cu conducerea instituţiei, lista cu dotarea echipamentelor;
 10. elaborează, împreună cu conducerea instituţiei, lista cu dotarea echipamentelor de protecţie şi de lucru a salariaţilor;
 11. întocmeşte planul de intervenţie în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor pentru toate zonele de lucru;
 12. întocmeşte întreaga documentaţie cu privire la obţinerea avizelor şi acordurilor de mediu;
 13. se preocupă de permanenta perfecţionare în domeniul de activitate;
 14. îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită prin lege, efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivă.

Art.24 BIROURILE de ORDINE PUBLICĂ nr. 1-3 au competență  teritorială  pe raza Municipiului Braşov şi se  află în subordinea directă a directorului executiv adjunct și  au următoarele atribuţii   principale:

 1. menţin ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Braşov, aprobat în condiţiile legii;
 2. menţin ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 3. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 4. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 5. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 6. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 7. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 8. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local;
 9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 10. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 11. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 12. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 13. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 14. acordă, pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice ;
 15. acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 16. verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 17. verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 18. verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 19. verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 20. verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 21. identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 22. verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 23. cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 24. verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 25. verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu  activitatea  biroului;
 26. poliţiştii locali din cadrul servciului / biroului ordine publică constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale prevăzute de legea poliției locale nr.155/2010 precum şi pentru faptele contravenţionale la care sunt împuterniciţi prin Dispoziţie de primar;
 27. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 28. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 29. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la <LLNK 12005 97180 302 37 67>art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 30. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 31. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, în baza împuternicirii prin dispoziție de primar;
 32. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilie prin dispoziție de primar, hotărâre a  Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente;
 1. efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul biroului.

Art. 25  COMPARTIMENTUL PAZĂ OBIECTIVE se  află în subordinea directă a şefului biroului de ordine publică nr. 2    și are următoarele atribuţii principale:

 1. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local;
 2. asigură paza, ordinea şi liniştea publică a diferitelor instituţii din subordinea Consiliului Local Braşov;
 3. verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;
 4. supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
 5. urmăreşte respectarea prevederilor legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;
 6. verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;
 7. asigură, în condiţiile legii, paza transporturilor bunurilor şi a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare;
 8. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 9. semnalează dispeceratului Poliţiei Locale Braşov orice problemă deosebită legată  de activitatea acestuia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii  sarcinilor de serviciu sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități şi atribuţii.
 10. în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii, iar în cazul în care făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate.

       

Art. 26 BIROUL NR. 4 ORDINE PUBLICĂ, INTERVENȚII  se subordonează direct  directorului executiv adjunct şi are competenţă pe raza Municipiului Braşov, urmând să îndeplinescă  următoarele atribuţii principale:

 1. acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Braşov, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, cât şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice;
 2. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Braşov, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Braşov sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 3. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 4. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 5. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, tulburarea ordinii şi liniştii publice, a normelor legale privind convieţuirea socială; regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor;protecţia mediului, salubrizare;desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 6. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 7. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 8. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 9. acordă, pe teritoriul municipiului Braşov sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 10. intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 11.   acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 12. participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 13. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 14. conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente, persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 15. acordă sprijin operativ poliţiştilor locali în cazul legitimării şi luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenţionale, întocmindu-se cu această ocazie proces verbal de constatare cu activităţile executate şi măsurile luate;
 16. însoţeşte şi asigură protecţia coloanelor oficiale şi a altor transporturi cu regim special;
 17. asigură protecţie cu bandă de avertizare a zonelor, locurilor, ori al imobilelor, periculoase pentru cetăţeni;
 18. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Braşov, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 19. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 20. execută mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti;
 21. acordă sprijin operativ celorlalte forţe de ordine publică în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru identificarea şi prinderea infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi al altor infractori sau suspecţi ce se sustrag urmăririi penale;
 22. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, în baza împuternicirii prin dispoziție de primar;
 23. participă la şedinţele de pregătire fizică, de protecţie şi autoapărare.
 24. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilie prin dispoziție de primar, hotărâre a  Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente;
 25. efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul biroului.

 

Art. 27  BIROUL RUTIER NR. 5 – CENTRU ȘI BIROUL RUTIER NR. 6 – CARTIERE  se subordonează direct directorului executiv  adjunct  şi desfășoară activități conform planificării și consemnului particular al posturilor în zona centrală, respectiv cartiere, dar au competenţă teritorială pe raza întregului Municipiului Braşov, în funcție de situația operativă din teren. Atribuțiile  principale sunt următoarele:

 1. asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea nr.155/2010 a poliţiei locale, în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 2. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 3. participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 4. participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 5. sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 6. acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 7. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 8. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 11. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 1. transmite către unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române procesele-verbale de constatare a contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere pentru care s-au aplicat puncte de penalizare, în vederea introducerii în baza de date;
 2. aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Brașov;
 3. demarează proceduri de ridicare a autovehiculelor  oprite, staţionate, parcate neregulamentar și vehiculelor  fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând  domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Brașov;
 4. întocmește documentele legale necesare în vederea emiterii de către Primar a Dispoziţiilor referitoare la prevederile Legii nr.421/2002, modificată şi completată;
 5. ţine legătura permanent cu serviciile  din cadrul Primăriei Braşov, Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, în vederea identificării proprietarilor de autovehicule pentru dispunerea măsurilor impuse de lege;
 6. ţine evidenţa prin dispecerat a tuturor autovehiculelor ridicate în conformitate cu prevederile legale;
 7. analizează și rezolvă solicitările primite prin dispeceratul instituţiei referitoare la autovehiculele semnalate prin acesta în situaţiile prevăzute de lege;
 8. menţine ordinea şi liniştea publică în zonele în care exercită atribuţiile pe linie de circulaţie rutieră;
 9. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, tulburarea ordinii şi liniştii publice, a normelor legale privind convieţuirea socială;protecţia mediului, salubrizare ; desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 11. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, în baza împuternicirii prin dispoziție de primar;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilie prin dispoziție de primar, hotărâre a Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente;
 13. efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul biroului.

 

Art.28 (1)   SERVICIUL INSPECŢIE – CONTROL ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII se subordonează direct directorului executiv adjunct,  are competenţă pe raza Municipiului Braşov  şi are următoarele atribuţii:

I. În domeniul  protecţiei  mediului  realizează următoarele atribuţii:

 1. controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 2. sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente, cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 3. participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 4. identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Braşov sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 5. verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 6. verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 7. verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 8. verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabite;
 9. verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

 

II. În domeniul activităţii comerciale se realizează următoarele atribuţii:

 1. acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 2. verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 3. verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 4. verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 5. verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 6. verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 7. identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 8. verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 9. cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 10. verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 11. verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

III. În domeniul disciplina în construcţii şi afişajul stradal  îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 2. efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 3. verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 4. verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
 5. participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 6. constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism şi primarului Municipiului Braşov.

(2) Serviciul Inspecţie-Control şi Disciplina în Construcţii   îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită  de către Primar, Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente şi  efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul serviciului.

 

Art. 29 COMPARTIMENTUL  EVIDENŢA PROCESELOR VERBALE, REGISTRATURĂ   se subordonează direct directorului executiv şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. organizează şi realizează sistemul de primire, centralizare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor referitoare la situaţii operative;
 2. realizează analize şi pregăteşte rapoarte, la solicitarea conducerii instituţiei;
 3. întocmeşte orice alte situaţii, solicitate de conducerea Poliţiei Locale Braşov, pe linia activităţilor de ordine publică, desfăşurate de către poliţiştii locali;
 4. ţine evidenţa Protocoalelor de Colaborare ale Poliţiei Locale Braşov şi participă la întocmirea acestora;
 5. asigură activitatea de registratură electronică şi de secretariat;
 6. primeşte şi repartizează, după obţinerea soluţiei conducerii, formaţiunilor subordonate, instrucţiunile, regulamentele;
 7. organizează şi actualizează permanent evidenţa electronică a proceselor-verbale de contravenţie;
 8. întocmeşte adresele către unităţile fiscale pentru urmărirea şi executarea silită a proceselor-verbale, conform Ordonanţei nr.2 / 2001;
 9. redactează corespondenţa conducerii Poliţiei Locale Braşov cu alte instituţii;
 10. operează în Registratura Electronică expediţia prin poştă a corespondenţei instituţiei şi întocmeşte borderourile necesare pentru predarea acesteia la Oficiul Poştal;
 11. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege, efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivă.

Art.30  COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE se subordonează direct directorului executiv şi nemijlocit  șefului de serviciu financiar-administrativ  şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. întocmeşte şi înregistrează toate notele contabile (banca, casa în lei şi în devize, diverse, salarii);
 2. introduce notele contabile, întocmeşte balanţa de verificare;
 3. întocmeşte lunar execuţia bugetară, cât şi alte raportări statistice;
 4. întocmeşte situaţii financiare trimestriale şi anuale;
 5. înregistrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar în registrele de inventar şi completează fişele de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;
 6. înregistrează operaţiuni contabile în fişele de cont;
 7. opereză în calculator toate înregistrărilor contabile efectuate;
 8. urmăreşte şi verifică viramentele bancare , registrul de casă (lei şi devize);
 9. înregistrează valoric şi cantitativ în contabilitate materialele şi obiectele achiziţionate pentru P.L. Braşov;
 10. întocmeşte transferurile şi consumul lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de benzină şi motorină pe baza bonurilor de consum sau transfer după caz;
 11. verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanţa de verificare;
 12. verifică conturile şi le închide la finele anului;
 13. ţine evidenţa debitorilor şi creditorilor instituţiei ;
 14. organizează şi exercită controlul financiar preventiv;
 15. pregăteşte, fundamentează şi întocmeşte proiectul de buget al instituţiei;
 16. întocmeşte situaţia privind necesarul de cheltuieli materiale în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât şi a rectificărilor acestuia în baza solicitărilor înaintate ;
 17. verifică şi analizează lunar balanţa de verificare , atât cea sintetica cât şi cea analitică , şi  soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori ;
 18. verifică închiderea plăţilor cu cheltuielile acolo unde este cazul ;
 19. verifică lunar balanţa,  conturile de plăţi şi cheltuieli materiale, personale, capitale;
 20. întocmeşte statele de plată lunare pentru salariaţii P.L. Braşov;
 21. calculează indemnizaţiile de boală conform  certificatelor medicale, indemnizaţiile ce se cuvin pentru  concediile de odihnă acordate în avans  şi efectuează plata  acestora ;
 22. întocmeşte lunar  centralizatorul de salarii, întocmeşte OPHT-le aferente drepturilor salariale şi a achiziţiilor publice ;
 23. întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a Municipiului Braşov a declaraţiilor privind structura şi cheltuielile de personal din unitate ;
 24. întocmeşte şi transmite lunar la Administraţia Financiară a Municipiului Braşov , CAS, CASS şi şomaj a situaţiei privind reţinerile din salarii ;
 25. întocmeşte şi actualizează dosarele cu actele necesare privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare ;
 26. calculează şi analizează indicatori de performanţă financiari şi bugetari;
 27. întocmeşte referate de specialitate privind reglementarea activităţii din cadrul compartimentului;
 1. elaborează corespondenţa cu alte instituţii, bănci, persoane fizice şi juridice pentru toate adresele şi solicitările care au legătură cu activitatea compartimentului contabilitate sau care privesc veniturile salariaţilor, popriri pentru salariaţi ;
 2. organizează şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de încasare a veniturilor şi organizarea activităţii prin casierie.
 3. răspunde pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile alături de persoana împuternicită să organizeze activitatea contabilă a instituţiei;
 4. îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită prin lege, efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivă a documentelor din cadrul compartimentului.

                        

Art.31  COMPARTIMENTUL  ACHIZIŢII  PUBLICE este un compartiment specializat  care se subordonează direct directorului executiv şi nemijlocit  directorului executiv adjunct  şi îndeplineşte următoarele atribuţii  :

 1. elaborează documentaţia (referate, note estimative, note justificative, propuneri) pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice, caietul de sarcini şi specificaţiile tehnice pentru toate categoriile de servicii lucrări.
 2. întocmeşte dosarele pentru achiziţii publice;
 3. asigură încheierea contractelor de achiziţii publice;
 4. efectuează studiul de piaţă pentru achiziţiile directe, analizează şi compară ofertele;
 5. întocmeşte notele justificative pentru achiziţiile directe;
 6. ţine o evidenţă cu  preţurile practicate de piaţă aferente produselor, lucrărilor şi serviciilor ce urmează a fi achiziţionate;
 7. urmăreşte derularea şi achitarea contractului de achiziţie publică;
 8. centralizează referatele cu propuneri pentru bugetul de cheltuieli primite de la toate compartimentele instituţiei;
 9. elaborează proiectul programului anual de achiziţii publice , precum şi estimările pentru următorii trei ani pe baza referatelor transmise de compartimentele  instituţiei pe care le supune spre aprobare.
 10. îndeplineşte rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achiziţiile de bunuri şi servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 11. întocmeşte  caietele de sarcini sau specificaţiile tehnice ale bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziţionate;
 12. redactează hotărârile de adjudecare şi comunică în scris factorilor implicaţi rezultatele licitaţiilor;
 13. face parte din comisia de licitaţie sau de alegere a ofertelor de preţ;
 14. întocmeşte şi supune spre avizare conform legii contractele tehnico-economice sau de asociere;
 15. urmăreşte graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la efectuarea recepţiilor şi ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale;
 16. elaborează raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
 17. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către Primar, Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente.
 18. efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul compartimentului.

 

Art.32.  BIROUL ADMINISTRATIV – APROVIZIONARE se subordonează direct șefului de serviciu financiar-administrativ şi îndeplineşte următoarele atribuţii :

 1. asigură condiţiile corespunzătoare în spaţiile destinate desfăşurării activităţii personalului din toate compartimentele şi controlează modul de folosire a bunurilor mobile şi imobile;
 2. efectuează împreună cu compartimentul financiar-contabilitate, inventarierea periodică, casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
 3. face propuneri privind reparaţiile instalaţiilor din dotare, urmărind executarea lor şi participă la recepţia finală;
 4. urmăreşte şi controlează modul de funcţionare al alimentării cu energie electrică şi termică, al gazelor, al alimentării cu apă;
 5. ţine evidenţa şi asigură confecţionarea, gestionarea şi scoaterea din uz a ştampilelor şi sigiliilor;
 6. organizează şi asigură curaţenia în cadrul instituţiei, asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipamente de lucru şi de protecţie a personalului de intreţinere;
 7. face propuneri pentru  întocmirea programului de achiziţii al Poliţiei Locală Braşov;
 8. gestionează şi administrează, în cele mai bune condiţii, întregul inventar aflat în patrimoniul Poliţiei Locale Braşov;
 9. efectuează toate operaţiunile legate de evidenţa corectă şi completă a materialelor, echipamentelor şi uniformelor din cadrul Poliţiei Locale Braşov;
 10. organizează şi operează colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul P.L. Braşov;
 11. ţine evidenţa operativă a parcului auto şi  urmăreşte;

– centralizarea consumului de carburanţi, piese de schimb, accesorii etc;
– gestionarea bonurilor valorice de carburant auto;
– asigurarea garării zilnice a autovehiculelor;
– asigurarea condiţiilor de securitate necesare autovehiculelor ce se află în conservare;
– întocmirea de referate de necesitate în vederea achiziţionării de anvelope , acumulatori şi accesorii auto;
– recepţionarea lucrărilor pe linie de reparaţii şi service auto;
– programarea reviziilor şi inspecţiilor tehnice periodice;
– stabilirea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor;
– propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a autoturismelor;
– asigurarea stării de curăţenie şi imagine a tuturor autovehiculelor;

12. verifică şi întreţine în bune condiţii de funcţionare aparatura radio de emisie-recepţie din dotarea Poliţiei Locale, precum şi aparatura telefonică.

13. ţine evidenta actelor de proprietate şi închiriere a spaţiilor aflate în patrimoniul Poliţiei Locale Braşov;

14. vizează pentru legalitate cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor, a  facturilor furnizorilor direcţi, precum şi a propunerilor privind reparaţiile capitale şi curente;

15. urmăreşte lucrările capitale şi curente efectuate pentru Poliţia Locală Braşov;

16. răspunde de activitatea de arhivare la nivelul Poliţiei Locale Braşov, desfăşurată potrivit Legii nr.16 din 02.04.1996 – privind Arhivele Naţionale şi urmăreşte aplicarea prevederilor din Instrucţiunile  privind Activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin ordinul de zi nr.217/23.05.1996;

17. asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea  îndeplinirii tuturor procedurilor specifice;

18. pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;

19. efectuează activităţi de ridicare  şi depunere de numerar de la Trezoreria Braşov,  precum şi a  documentelor pentru decontarea bancară ;

20. întocmeşte registrul de casă ori de câte ori este nevoie;

21. întocmeşte rapoartele de specialitate privind  activitatea biroului;

22. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către Primar, Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente.

23. efectuează lucrari tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul serviciului.

 

 Art.33. COMPARTIMENTUL  COMUNICARE  PUBLICĂ  îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevedrile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 2. ţine evidenţa Registrului pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;
 3. întocmește și redactează răspunsuri la sesizări, adrese sau alte solicitări din partea persoanelor fizice sau juridice privind liberul acces la informații publice;
 4. colaborează cu serviciul dispecerat, informatic, organizare misiuni, în vederea publicării pe internet a unor informații de interes public,  programul de lucru cu publicul, programul de audienţă al conducerii instituţiei, precum și a actelor normative / a H.C.L –urilor actualizate  care reglementează activitatea Poliției Locale Brașov;
 5. gestionează petițiile înregistrate conform O.G. nr. 27/2002, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 233/2002 ;
 6. asigură primirea și înregistrarea petițiilor și altor înscrisuri depuse spre soluționare și le prezintă conducătorului instituției spre rezoluționare;
 7. urmărește respectarea termenelor de soluționare a petițiilor și asigură expedierea răspunsurilor la petiții;
 8. pune în aplicare prevederile legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 9. pune în executare actele normative în vigoare care reglementează activitatea compartimentului  (legi, ordonanțe, hotărâri, studii de specialitate, metodologii) ;
 1. întocmeşte rapoarte de activităţi trimestriale sau la solicitarea conducerii instituției, în legătură cu activitatea compartimentului, cu date statistice ori informaţii necesare conducerii entităţii;
 2. pregăteşte  materiale documentare, de prezentare și de informare asupra activității Poliției Locale Brașov ;
 3. asigură comunicarea în exterior, prin intermediul purtătorului de cuvânt , a informaţiilor sau dispoziţiilor date de către conducătorul entităţii, din dispoziţia şi numai cu acordul acestuia, în scopul informării cetăţenilor sau a instituţiilor interesate ;
 4. colaborează cu alte instituţii publice în domeniul promovării şi extinderii modalităţilor de comunicare interinstituţionale, prin participarea la seminarii, colocvii şi alte reuniuni, în vederea consolidării şi aprofundării tehnicilor de comunicare;
 5. coordonează activitatea de elaborare şi difuzare a pliantelor şi a altor materiale informative privind activitatea Poliţiei Locale Braşov;
 6. solicită informaţii de la compartimentele din cadrul entităţii, respectiv birourile operative, în scopul rezolvării atribuţiilor de serviciu, doar cu acordul prealabil al conducătorului instituției;
 7. furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei ;
 8. informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
 9. asigură primirea partenerilor și asigură activitatea de protocol;
 10. elaborează materiale pentru promovarea activității instituției (fluturași, broșuri ) ;
 11. realizează documentări referitor la activitatea din teren şi furnizarea informaţiilor de interes public reprezentanţilor din mass-media;
 12. pregăteşte şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din activitatea instituţiei și redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presă;
 13. organizează conferinţe sau briefing-uri de presă;
 1. prezintă, în numele conducerii instituţiei, poziţia oficială faţă de diferitele cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;
 2. transmite operativ, prin apariţii publice,  informaţii reale în cazul producerii unor evenimente deosebite.
 3. efectuează lucrări tehnoredactare a lucrărilor compartimentului  şi de arhivare a documentelor din cadrul compartimentului.

 

Art.34.  BIROUL RESURSE UMANE, JURIDIC îndeplineşte următoarele atribuţii :

 1. asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale prin concurs, transfer sau alte modalităţi legale;
 2. organizează, conform legislaţiei în vigoare, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu;
 3. urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu;
 4. analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului  Intern şi a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a aparatului propriu al Poliţiei Locale Braşov;
 5. pregăteşte documentaţia necesară elaborării statului de funcţii a aparatului propriu;
 6. ţine evidenţa fişelor de post pentru aparatul propriu al Poliţiei Locale Braşov şi îndrumă şefii de birouri/servcii  în vederea  corelării acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
 7. aplică legislaţia privind  salarizarea şi stabileşte drepturile salariale angajaţilor (salariul de bază, indemnizaţii de conducere, salariul de merit, premii);
 8. întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul propriu şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;
 9. asigură relaţia de colaborare cu Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice  pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul încadării, numirii în funcţia publică, salarizării ;
 10. întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere;
 11. întocmeşte rapoartele de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor;
 12. propune măsuri pentru repartizarea şi utilizarea judicioasă a personalului din cadrul Poliţiei Locale Braşov;
 1. ţine evidenţa condicilor de prezenţă;
 2. asigură centralizarea programelor de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, compartimentelor de specialitate şi le propune spre aprobare conducerii;
 3. întocmeşte, conduce şi răspunde de evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici ;
 4. urmăreşte şi ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor;
 5. conduce registrul cu evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese ale funcţionarilor publici;
 6. efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea raportului de serviciu / muncă a personalului din aparatul propriu;
 7. întocmeşte rapoarte de specialitate şi decizii de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a raportului de serviciu / muncă;
 8. ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi pentru evenimente deosebite , precum şi a sancţiunilor salariaţilor;
 9. asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
 10. asigură eliberarea, evidenţa şi vizarea legitimaţiilor de serviciu;
 11. eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, venituri realizate , la cerere;
 12. stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor;
 13. predă compartimentului contabilitate, în vederea întocmirii statelor de plată a următoarelor documente:  statul de personal; foaia colectivă de prezenţă verificată şi semnată pentru fiecare compartiment , prezenţa pentru orele suplimentare , deciziile privind angajarea , încetarea , suspendarea , promovarea şi modificarea raporturilor de serviciu, schimbarea gradaţiei , precum şi a altor situaţii ;
 14. îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită prin lege, efectuează lucrari tehnice de secretariat şi arhivă.

În domeniul juridic  are următoarele  atribuţii:

 1. reprezintă Poliţia Locală Braşov pe baza delegaţiei date de Directorul Executiv în faţa instanţelor judecătoreşti, şi a altor organe de jurisdicţie, ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care instituţia este parte;   
 2. ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general;
 3. redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care instituţia este parte;
 4. elaborează şi prezintă conducerii , ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile instituţiei;
 5. întocmeşte documentele necesare în relaţie cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control;
 6. elaborează şi prezintă conducerii instituţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor;
 7. ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;
 8. în baza unei delegaţii speciale date de Directorul Executiv, poate fixa pretenţiile, renunţarea la pretenţii şi poate da răspunsuri la interogatoriu;
 9. formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;
 10. exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;
 11. îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;
 12. face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Poliţia Locală Braşov justifică un interes;
 13. verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de specialitate din cadrul instituţiei;
 14. avizează din punct de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aducere atingere drepturilor Direcţiei Poliţiei Locale sau ale personalului său;
 15. avizează de legalitate referatele de specialitate care stau la baza emiterii deciziilor emise de Directorul Executiv;
 16. participă la negocierea contractelor care urmează să fie încheiat de instituţie;
 17. participă în comisiile constituite la nivelul instituţiei ;
 18. întocmeşte proiecte de acte normative (HCL, Decizii, Dispoziţii), care au legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Locale, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort;
 19. asigură păstrarea colecţiei „Monitorul Oficial al României” şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative;
 20. promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;
 21. întocmeşte întâmpinările şi completează pentru fiecare proces-verbal contestat un dosar, în colaborare cu serviciile funcţionale implicate, cu documente relevante în susţinerea cauzei în instanţă, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfăşurare a litigiului între părţi;
 22. ţine evidenţa centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluţionarea definitivă a procesului verbal de contravenţie, respectiv încasarea sumelor băneşti;
 23. întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situaţia contestaţiilor la proceselor verbale;
 24. îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită prin lege, efectuează lucrari tehnice de secretariat şi arhivă.

Art.35. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN  îndeplineşte următoarele atribuţii :

 1. elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Primăriei Braşov ;
 2. elaborează proiectul planului anual şi multianual de audit public intern ;
 3. efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate ;
 4. auditează la compartimentele care sunt cuprinse în plan, cel puţin odată la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
  • angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  • vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale ;
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale ;
  • modul în care este organizat sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi al rezultatelor obţinute;
  • sistemul de luare a deciziilor ;
  • structura sistemelor de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  • sistemele informatice;
 1. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit ;
 2. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern ;
 3. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurilor de control internabilitate ;
 4. desfăşoară şi activităţi de :
 • consultanţă, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora ;
 • facilitatea înţelegerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora ;
 • formarea şi perfecţionarea profesională, destinată furnizării cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri.
 1. îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită prin lege, efectuează lucrari tehnice de secretariat şi arhivă.

 

 

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ŞI  RECOMPENSELE CARE SE POT ACORDA POLIŢIŞTILOR LOCALI

 

Art.36. (1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă a poliţiei locale.

(2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

(3) Recompensarea poliţiştilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordării recompenselor.

Art.37. La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

 1. a) comportamentul poliţistului local;
 2. b) prestaţia profesională generală a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor;
 3. c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;
 4. d) posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii poliţistului local.

Art.38. Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:

a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei, cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;

b) felicitările – pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;

c) titlurile de onoare – se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;

d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit – se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;

e) recompensele materiale – se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

Art.39 (1) Poliţistul local are dreptul la asistenţă juridică pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea,  potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu.

(2) Asistenţa juridică se asigură de către consilierii juridici din cadrul Poliţiei Locale Braşov, conform competenţelor legale  şi dacă aceasta nu afectează bunul mers al activităţii structurii în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

(3) În cazul în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată de către consilierii juridici din cadrul Poliţie Locale Braşov, poliţiştii locali vor beneficia de o sumă în cuantum de maxim 1.000 lei/dosar acordată de către instituţie în baza documentelor justificative, în vederea asigurării asistenţei juridice de către un avocat.

Art.40. (1) Suportarea de către angajator a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului local pentru faptele săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu se realizează în condiţiile prezentului regulament, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, conform prevederilor legale.

(2) Sumele prevăzute la art. 43  sunt acordate pentru poliţiştii locali împotriva cărora sunt efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru faptele săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.

(3) Pentru asigurarea asistenţei juridice, angajatorul poate încheia anual contract/convenţie cu un avocat sau cu mai mulţi avocaţi, după caz, selectaţi conform principiilor achiziţiei publice de servicii, după criteriul „preţul cel mai scăzut”.

(4) În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

– fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu – faptele săvârşite de poliţistul local în exercitarea atribuţiilor prevăzute de fisa postului sau de actele normative în vigoare;

– angajator – Poliţia Locală Braşov.

(5) Poliţistul local îndreptăţit să beneficieze de sumele prevăzute la alin.(1) solicită, prin cerere scrisă, conducătorului Poliţiei Locale Braşov acordarea acestor sume.

(6) În situaţia în care poliţistul este arestat preventiv, cererea poate fi depusă de unul dintre membrii familiei poliţistului sau de reprezentantul său legal.

(7) Cererea scrisă se înregistrează la registratura angajatorului şi este însoţită de documentele care fac dovada că împotriva poliţistului local sunt efectuate acte premergătoare sau că acesta are calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(8) La nivelul instituţiei se constituie, prin decizie a conducătorului Poliţiei Locale Braşov, o comisie formată din 5 membri şi un secretar, desemnaţi de către conducătorul insituţiei, care vor analiza  dacă la data săvârşirii faptei poliţistul se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe baza analizei fişei postului, a dispoziţiilor legale, a documentelor prevăzute la alin.(7), precum si a datelor deţinute cu privire la împrejurările comiterii faptei. Pentru lămurirea cauzei, comisia poate audia si poliţistul local respectiv.

(9) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, comisia prevăzută la alin.(8) prezintă conducătorului instituţiei rezultatul verificărilor si propunerile, consemnate într-un proces-verbal, pentru a hotărî, după caz:

a) aprobarea cererii de acordare a sumelor de bani necesare asigurării asistenţei juridice;

b) respingerea solicitării privind acordarea sumelor necesare asigurării asistenţei juridice si comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(10) În situaţii deosebite, la propunerea comisiei, conducătorul instituţiei poate aproba prelungirea termenului de soluţionare a cererii, o singura dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.

(11) În cazul aprobării cererii, se comunică poliţistului local datele de contact ale avocatului, după caz, ale avocaţilor selectaţi, urmând ca poliţistul să-şi exprime în scris acordul sau dezacordul de a fi asistat de avocatul/avocaţii selectat/selectaţi de angajator.

(12) În situaţia aprobării cererii, plata sumelor de bani necesare asigurării asistenţei juridice se face potrivit contractului/convenţiei încheiat/încheiate conform alin. (3), pe bază de documente justificative legal întocmite de avocatul contractant, si care vor purta confirmarea poliţistului cu privire la realitatea prestării serviciului.

(13) Termenul pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la aprobarea / respingerea motivată a cererii este de cel mult 10 de zile lucrătoare de la data încheierii şi înregistrării procesului verbal prevăzut la alin.(9).

(14) În vederea garantării dreptului la apărare, poliţistul căruia i s-a aprobat cererea în condiţiile prezentului regulament, poate să încheie contract de asistenţă juridică cu un alt avocat decât cel selectat de către angajator, situaţie în care angajatorul asigură plata sumelor de bani către poliţist, pe baza documentelor justificative legal întocmite de avocat, din care să reiasă plata onorariului acestuia de către poliţist. În acest caz, plăţile se vor face în limita cuantumului stabilit în contractul/convenţia încheiat/încheiată conform alin.(3).

(15) La momentul efectuării plăţii sumelor de bani necesare asigurării asistenţei juridice, poliţistul completează un angajament în favoarea angajatorului, al cărui model este prevăzut în anexa  1.3 la prezentul regulament, prin care se obligă să restituie aceste sumele în cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit vinovăţia sa, ori că fapta nu a fost săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în cauze penale, respectiv, în acelaşi termen de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în cauze civile în care a avut calitatea de pârât.

(16) În cazul nerespectării angajamentului, sumele plătite pentru asistenţa juridică vor fi recuperate de la poliţist, potrivit prevederilor legale.

(17) Eventualele contestaţii privind stabilirea şi plata sumelor necesare asigurării asistenţei juridice se soluţionează în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(18) Procedura prevăzută în prezentul articol se aplică chiar dacă poliţistul local nu mai are raporturi de serviciu cu angajatorul la data depunerii cererii prevăzute la alin.(5).

Art.41 (1) Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie locală.

Art.42 (1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Braşov, pentru următoarele categorii de riscuri:

a) rănirea poliţistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.

(2) În sensul alin. (1), termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) poliţist local rănit – poliţistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică şi/sau funcţională a organismului;
b) poliţist local invalid – poliţistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă;
c) poliţist local decedat – poliţistul local care şi-a pierdut viaţa în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;
d) bun – construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului.

Art.43 (1) Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevăzut la art.67 alin.1 lit. a) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat prin H.G. 1332/2010 acoperă, în limita bugetului aprobat de consiliul local, toate cheltuielile legate de:

a) tratamentul în ţară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţară;
b) tratamentul de recuperare în unităţi medicale din ţară sau din străinătate;
c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţară sau din străinătate;
d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia o impune.

(2) În situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile prevăzute la art.67 alin. (1) lit. b)-d) din  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat prin H.G. 1332/2010,   poliţistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local şi despăgubiri în sumă de:

a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul al III-lea.

(3) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art.67 alin.(1) lit. e) constă într-o sumă de 20.000 euro, echivalentul în lei la data plăţii, şi se plăteşte familiei poliţistului local decedat.

(4) Despăgubirea acordată în situaţia producerii riscului prevăzut la art.67 alin. (1) lit. f) nu poate depăşi suma necesară pentru aducerea bunului în starea iniţială sau înlocuirii  acestuia în caz de distrugere.

Art.44. (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului regulament constituie forme de sprijin cu destinaţie specială.

(2) Despăgubirile prevăzute la art.68 din  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale aprobat prin H.G. 1332/2010 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

(3) Despăgubirile prevăzute la art. 45 alin. (4)  din prezentul regulament nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art.44  alin. (1) lit. f) din prezentul regulament este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurări în sistemul privat.

Art.45. Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului regulament, autorităţile administraţiei publice locale vor iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

 

 

CAPITOLUL VII

DOTAREA ŞI FINANŢAREA POLIŢIEI LOCALE

 

Art.46. (1) Poliţiştii locali şi personalul contractual din Poliţia Locală Braşov cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformă de serviciu de protecţie specifică locului şi condiţiilor de desfăşurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare ale municipiului Braşov sau din veniturile proprii.

(2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximă de uzură sunt prevăzute în anexa nr. 1 la HG nr.1332/2010.

(3) Descrierea uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr.1332/2010.

(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului, acestea pot fi purtate şi pe timpul deplasării până la serviciu şi de la serviciu la domiciliu sau la reşedinţă, după caz.

(5) Potrivit art.38 , alin(3) din Legea 155/2010 „la încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, personalul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a preda, de îndată, uniforma, însemnele, echipamentul de protecţie şi documentele de legitimare “. Casarea echipamentului se va face conform normelor elaborate de Compartimentul Finaciar-Contabilitate  şi aprobate de ordonatorul de credite.

(6) Legitimaţia de serviciu se realizează în baza modelului prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. nr.1332/2010.

Art.47. (1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice , precum şi cei cu atribuţii în domeniul  circulaţiei rutiere proveniţi din rândurile poliţiei comunitare sunt obligaţi ca în termen de 5 ani, iar cei nou angajaţi într-un termen de 1 an, să urmeze un program  de formare iniţială  de minimum 3 luni, organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Poliţiştii locali care promovează programul de formare încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în Poliţia Locală Braşov o perioadă de cel puţin 5 ani de la data promovării examenului.

(3) Încetarea raportului de serviciu al poliţistului local, în termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare iniţială, atrage plata de către acesta a contravalorii cheltuielilor efecuate de instituţie cu ocazia şcolarizării ( contavaloare curs, cheltuieli de transport, sau după caz, cazare sau alte cheltuieli legale), proporţional cu perioada rămasă neamortizată, dacă raportul de serviciu încetează conform dispoziţiilor din legea 188/1999 republicată, astfel:

art. 97 lit. b- prin acordul părţilor;

art. 97 lit. d – prin destituirea din funcţia publică;

art. 97 lit. e – prin demisie;

art. 98 alin. 1 lit. f- dacă funcţionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

art. 98 alin. 1, lit. g- ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

art. 99 alin. 1 lit. d – incompetenţă profesională, în cazul obţinerii calificativului  ,,nesatisfăcător” la  evaluarea profesională individuală.

(4) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţială prevăzut la art.18, alin. (1) şi (2) din Legea 155/2010, precum şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de pază şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi dotaţi cu arme letale de apărare şi pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a art.69 si 70 din Legea nr.295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Dotarea individuală a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace de acţiune iritant-lacrimogenă, se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, al tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora.

(6) Procurarea de arme şi muniţii pentru dotarea personalului propriu al Poliţiei Locale Braşov se face în condiţiile <LLNK 12004   295 10 202  68 30>Legii nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Evidenţele şi modul de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi a muniţiilor deţinute de Poliţiei Locale Braşov se realizează în condiţiile <LLNK 12004   295 10 202  68 30> Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

Art.48. (1) Dotarea tehnico-materială a Poliţiei Locale Braşov, până la nivelul prevăzut de Legea 155/2010 şi HG  nr.1332/2010, se realizează în limita bugetului aprobat de consiliul local.

(2) Parcul auto al Poliției Locale Brașov este format din 20 de autovehicule și 8 motoscutere.

(3) Achiziționarea autoturismelor se va face în funcție de resursele financiare, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Brașov,  cu respectarea planului de investiții și a prevederilor legale .

(4) În funcţie de stadiul dotării, dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile corespunzătoare ale actelor normative în vigoare.

Art.49 (1) Pe timpul desfăşurării activităţilor de serviciu pe raza municipiului, personalul Poliţiei Locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv „POLIŢIA LOCALĂ BRAŞOV”.

(2) Însemnele nu trebuie să creeze confuzii cu denumirea altor instituţii sau autorităţi publice şi sunt amplasate  pentru a fi vizibile din orice poziţie.

(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră şi cu mijloace speciale de avertizare sonoră.

(4) Consumul lunar de combustibil al autovehiculelor din dotarea Poliţiei Locale Braşov este stabilit la valorile  din tabelul de mai jos, avându-se în vedere  prevederile art. II, alin. 2 din O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr. 33 /2011:

 

Nr. ctr.

Categoria autovehiculului

Norma lunară de carburant/vehicul 

1.

Autoturisme de patrulare

250 litri

2.

Autoutilitară, Autovehicul special de intervenţie

250 litri

3.

Motocicluri pentru patrulare (mopede)

  50 litri

 

(5) Nu se consideră depăşire la consumul de carburanţi, normat pe autoturism, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului stabilit la alin. 4 , raportat la numărul total de autoturisme ale institiuţiei.

(6)  Se stabilește consumul normat de carburant/ autovehicul  pentru autovehiculele existente în dotarea Poliției Locale Brașov, după cum urmează:

 

 

Nr.

TIP AUTOVEHICUL

CONSUM  MEDIU DAT DE FABRICANT / DETERMINAT

COEFICIENT APLICAT LA MUNICIPII

CONSUM URBAN

CONSUM EXTRAURBAN

CONSUM MIXT

 

Crt.

VARA

IARNA

VARA

IARNA

VARA

IARNA

 

 

1.

DACIA LOGAN II 1,2- 6 buc.

7,4

K=1.1

8,14

8,95

4,9

5,39

6,52

7,17

 

2.

DACIA DOKKER 1,6- 2 buc.

9,7

K=1.1

10,67

11,73

6

6,6

8,33

9,16

 

3.

DACIA LOGAN 1.4- 3buc.

9,2

K=1.1

10,12

11,13

5,5

6,05

7,81

8,59

 

4.

DACIA PRESTIGE 1.6 -1 buc

9,2

K=1.1

10,12

11,13

5,5

6,05

7,81

8,59

 

5.

DACIA LOGAN 1.6- 1 buc.

9,7

K=1.1

10,67

11,73

5,9

6,49

8,28

9,11

 

6.

DACIA LOGAN 1.6 BREAK MCV – 1 buc.

10,3

K=1.1

11,33

12,46

6,3

6,93

8,81

9,69

 

7.

DACIA DUSTER 1,5-1 buc.

8,5

K=1.1

9,35

10,28

7,5

8,25

8,42

9,26

 

8.

FORD TOURNEO CONNECT -1 buc.

6,4

K=1.1

7,04

7,74

5,1

5,61

6,07

6,67

 

9.

MOTOSCUTER PEUGEOT- 8 buc.

4,56

K=1.1

5,02

– 

 3,19

– 

4,10 

 –

 

 K1. Coeficient  ce se aplica  la municipii  conform normativului  privind  consumurile  de carburant, conform Ordinului nr. 14/1982 pentru aprobarea   normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile.

 

K2. Coeficient de 1.1  ce se aplica pentru  consumul de iarnă conform Ordinului nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile.

K.3 Coeficient de 1.2 ce se aplica pe timp de iarna  la temperaturi de -20C pe o perioada de minim 3 zile  conform Ordinului nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile.

(7) In cazul în care  motoarele autovehiculelor lucrează staţionar, în gol, norma de consum de carburanţi pentru o oră de funcţionare este de 1/4 din norma de consum la 100 km efectivi, stabilită pentru perioada de iarnă între 1 Decembrie și 15 Martie, perioada care se poate modifica în baza buletinelor Meteo locale .

(8) Durata de încălzire a motoarelor pe timp friguros şi eşalonarea pornirilor, în 24 de ore, variază în funcţie de temperatură, după cum urmează:

Limitele de temperatură la

locul de parcare

Timpul total de funcţionare

pentru încălzire în 24 de ore (minute)

Eşalonarea pornirilor

+5°C la 0°C

30

10 minute la fiecare 8 ore

0°C la -10°C

60

10 minute la fiecare 4 ore

sub -10°C

120

10 minute la fiecare 2 ore

 

Art.50. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Locale Braşov,  instituţie publică cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Braşov se stabileşte conform reglementărilor în vigoare şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului municipiului Braşov.

(3) Poliţia Locală Braşov în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local al municipiului Braşov, poate obţine şi venituri proprii, în condiţiile prevăzute de lege.

(4) Poliţia Locală Braşov poate primi donaţii şi sponsorizări în condiţiile prevăzute de lege.

Art.51. (1) Directorul Executiv al Poliţiei Locale Braşov are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(2) Ordonatorul terţiar de credite cu avizul ordonatorului principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov, proiectul de buget al Poliţiei Locale Braşov.

Art.52. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul terţiar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea condiţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora.

 

 

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.53. (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute de prezentul regulament, personalul Poliţiei Locale Braşov îşi exercită competenţa exclusiv pe raza administrativ-teritorială a municipiului Braşov.   

(2)  Tinuța de serviciu a polițiștilor locali este în uniforma descrisă în H.G. nr. 1332/2010, dar în anumite situații, poate fi și ținută civilă, din  dispoziția scrisă a șefului ierarhic superior și cu aprobarea conducătorului Poliției Locale Brașov.

Art.54.  Toate compartimentele şi personalul din cadrul Poliţiei Locale Braşov au obligaţia:

 1. să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Poliţiei Locale Braşov;
 2. să manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine faţă de organele centrale sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Poliţiei Locale Braşov;
 3. să manifeste solicitudine faţă de toţi cetăţenii care se adresează Poliţiei Locale Braşov prin audienţe, cereri, sesizări sau reclamaţii în vederea rezolvării acestora potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 4. să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces decât în condiţiile legii.

Art.55. Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu administraţia publică şi instituţiile/autorităţile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual se pot asocia în condiţiile legii.

Art.56 (1) Atribuţiile stabilite prin prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Braşov se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin Fişa postului.

(2) Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art.57.  Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc funcţia publică şi contractuală, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile poliţiei locale.

Art.58. Conducătorii compartimentelor din cadrul Poliţiei Locale Braşov sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi însuşirea de către întregul personal din subordine, a prezentului Regulament.

Art.59. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară prevăzută de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările ulterioare  sau, după caz, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările ulterioare.

Art.60. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data comunicării acestuia la Poliţia Locală Braşov.

 

DIRECTOR EXECUTIV

ALDEA  NICOLAE

 

 

 

 

Anexa 1.1

Tabel cu probele , normele şi baremele pentru verificările de solicitare fizică

 

 

 

 

 

 

BĂRBAŢI

 

 

 

PROBE

 

 

VITEZĂ – 50 m

FLOTĂRI

REZISTENŢĂ –             1000 m

 

 

Perf

Nota

Perf

Nota

Perf

Nota

 

 

timp

 

rep

 

timp

 

 

 

6″8

10

45

10

3’40”

10

 

 

6″9

9,5

43

9,5

3’45”

9,5

 

 

7″0

9

41

9

3’50”

9

 

 

7″1

8,5

39

8,5

3’55”

8,5

 

 

7″2

8

37

8

4’00”

8

 

 

7″3

7,5

35

7,5

4’05”

7,5

 

 

7″4

7

33

7

4’10”

7

 

 

7″5

6,5

31

6,5

4’15”

6,5

 

 

7″6

6

29

6

4’20”

6

 

 

7″7

5,5

27

5,5

4’25”

5,5

 

 

7″8

5

25

5

4’30”

5

 

 

7″9

4,5

23

4,5

4’35”

4,5

 

 

8″0

4

21

4

4’40”

4

 

 

8″1

3,5

19

3,5

4’45”

3,5

 

 

8″2

3

18

3

4’50”

3

 

 

8″3

2,5

17

2,5

4’55”

2,5

 

 

8″4

2

16

2

5’00”

2

 

 

8″5

1,5

15

1,5

5’05”

1,5

 

 

8″6

1

14

1

5’10”

1

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

ALDEA  NICOLAE

 

 

 

Anexa 1.2

Tabel cu probele , normele şi baremele pentru verificările de solicitare fizică 

 

 

 

 

FEMEI

 

PROBE

VITEZĂ – 50 m

ABDOMEN

REZISTENŢĂ – 800m

Perf

Nota

Perf

Nota

Perf

Nota

timp

 

rep

 

timp

 

8″4

10

46

10

3’40”

10

8″5

9,5

45

9,5

3’45”

9,5

8″6

9

44

9

3’50”

9

8″7

8,5

43

8,5

3’55”

8,5

8″8

8

42

8

4’00”

8

8″9

7,5

41

7,5

4’05”

7,5

9″0

7

40

7

4’10”

7

9″1

6,5

39

6,5

4’15”

6,5

9″2

6

38

6

4’20”

6

9″3

5,5

37

5,5

4’25”

5,5

9″4

5

36

5

4’30”

5

9″5

4,5

35

4,5

4’35”

4,5

9″6

4

34

4

4’40”

4

9″7

3,5

33

3,5

4’45”

3,5

9″8

3

32

3

4’50”

3

9″9

2,5

31

2,5

4’55”

2,5

10″0

2

30

2

5’00”

2

10″1

1,5

29

1,5

5’05”

1,5

10″2

1

28

1

5’10”

1

 

DIRECTOR EXECUTIV

ALDEA  NICOLAE

 

 

 

Anexa 1.3

 

A N G A J A M E N T

 

 

 

Subsemnatul ……. …………………………………. domiciliat în ……………………….. str. …………………………… nr. …..  bloc …. sc. …. et. …. apart. ….. jud. ………. ……. posesor al       actului de identitate seria ……. nr. …………… emis de ……………………….în anul …… …….., având funcţia de ……………………… la ……………………. luând cunoştinţă de faptul ca prin ……………………………………….. s-a constatat că din vina mea am produs   unităţii ………. …………o pagubă de lei ………. provenită din …………  ……………… îmi iau angajamentul de a plăti această sumă unităţii păgubite astfel    ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

   Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu ………………     

   În cazul nerespectării angajamentului de plată, se va proceda la   executarea silită.                                                         

 

 

Dat astăzi ……….                                 Semnătura,                                                                                                  

                  

 

 

                                                           

Semnat în faţa noastră,                  

                                                                            

Calitatea ……………                                                    Semnătura ……………                                             

 

  

 

DIRECTOR EXECUTIV

ALDEA NICOLAE

Comentariile sunt închise.