6. Serviciul Financiar, Evidenta Operativa

Șef birou: Murariu Daniela
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 62 – 64
Telefon: 0368-457.010
Dispecerat: 0268-954
Fax: 0368-457.012
E-mail: secretariat@politialocalabrasov.ro, dispecerat@politialocalabrasov.ro
www.politialocalabrasov.ro

Printre atribuțiile principale se numără:

Pe linie de financiar-contabilitate:

– întocmeşte şi înregistrează toate notele contabile (banca, casa în lei şi în devize, diverse, salarii);

– întocmeşte lunar execuţia bugetară, cât şi alte raportări statistice;

– întocmeşte situaţii financiare trimestriale şi anuale;

– organizează şi exercită controlul financiar preventiv;

– pregăteşte, fundamentează şi întocmeşte proiectul de buget al instituţiei;

– întocmeşte statele de plată lunare pentru salariaţii P.L. Braşov.

 

Pe linie de achiziții publice:

– elaborează documentaţia (referate, note estimative, note justificative, propuneri) pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice, caietul de sarcini şi specificaţiile tehnice pentru toate categoriile de servicii/lucrări.

– întocmeşte dosarele pentru achiziţii publice;

– asigură încheierea contractelor de achiziţii publice;

– efectuează studiul de piaţă pentru achiziţiile directe, analizează şi compară ofertele.

 

Pe linie evidență operativă:

– organizează şi actualizează permanent evidenţa proceselor-verbale de contravenţie;

– urmăreşte şi înregistrează electronic, în baza de date procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei;

– execută comunicarea ( prin postă sau, dupa caz, prin afișare) proceselor-verbale către contravenienți, când aceștia nu au fost de față la data întocmirii ;

– înainteaza, către alte structuri din cadrul Poliției Locale Brașov, procesele-verbale în vederea îndeplinrii procedurii de comunicare, prin afișare la domiciliul contravenientului , când acesta a refuzat primirea procesului-verbal/ nu a fost de față (procesele-verbale aflate in termenul legal de comunicare, retrimise de către oficiile postale);

– claseaza procesele-verbale achitate (dovada achitării o face contravenientul).

Comentariile sunt închise.